Strippenkaarten voor jouw dienst
eenvoudig online.

Overal strippenkaarten maken en bijhouden.
Eenvoudig delen met je klanten.
Geen gedoe meer met papieren kaarten.

Maak nu een account
Dit is helemaal gratis, en je krijgt tijdelijk zelfs 1000 gratis credits.

Algemene voorwaarden

Bijgaand vind je de voorwaarden die Valucher hanteert voor het gebruik maken van haar diensten. Wij raden je aan deze voorwaarden zorgvuldig door te lezen zodat je op de hoogte bent van je rechten en plichten als je gebruik maakt van onze diensten. Door gebruik te maken van onze diensten, verklaar je kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met deze voorwaarden.

1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan:
Valucher
Valucher is eigendom van Solutions4Web, gevestigd te Breda, KvK-nr 59785454.
Gebruiker
Ieder rechtsgeldig persoon welke gebruik maakt van de diensten van Valucher.
Account
Een geregistreerde gebruiker welke zich met een emailadres en wachtwoord heeft aangemeld voor Valucher
Website
De software, inclusief bijbehorende afbeeldingsbestanden, zoals deze online wordt aangeboden zodat webbrowsers deze kunnen openen ongeacht de domeinnaam waarop dit gebeurd.

2. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die door Valucher geleverd worden en waarvan de afnemer gebruik maakt, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk met Valucher anders is overeengekomen. Valucher verwerpt hierbij uitdrukkelijk de algemene verkoop-, leverings-, en betalingsvoorwaarden van de afnemer.

3. Accounts

Om gebruik te kunnen maken van verschillende onderdelen van Valucher wordt er een mogelijkheid geboden om een account aan te maken op de website van Valucher.
 1. Accounts mogen enkel worden aangemaakt door een natuurlijk persoon of rechtspersoon.
 2. Informatie welke wordt verstrekt tijdens het aanmaken dient naar waarheid te worden ingevuld.
 3. Valucher behoudt zich het recht voor om accounts uit te sluiten van toegang.
  1. Wanneer deze niet via de juiste weg zijn ontstaan
  2. Wanneer deze de algemene voorwaarden schenden.

4. Aankoop

Op de Valucher Website kunnen zogenaamde credits worden aangeschaft om kaarten te kunnen aanmaken.
 1. Voordat er credits kunnen worden aangeschaft dienen NAW gegevens voor de facturatie in het profiel te zijn opgegevens.
 2. Na aankoop van credits via de Valucher Website zal er een digitale factuur in PDF vorm worden verstuurd aan het emailadres dat is opgegeven tijdens het aanmaken van het account.
 3. Bij het aanschaffen van Valucher credits wordt een aankoop overeenkomst aangegegaan.

5. Prijzen

 1. De prijzen voor de door Valucher geleverde diensten zijn exclusief de (eventueel) door de afnemer verschuldigde omzetbelasting, en zonder aftrek of korting, tenzij schriftelijk anders tussen partijen is overeengekomen.
 2. Prijs- en tariefopgaven worden slechts gedaan op basis van de op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst geldende prijzen en tarieven.

6. Betaling

 1. De Gebruiker draagt er zorg voor dat het factuurbedrag binnen 30 dagen na de factuurdatum is voldaan.

7. Retourneren

 1. Aangekochte Valucher credits kunnen niet worden geretourneerd.

8. Uitbetaling credits

 1. De waarde van Valucher credits zal enkel na schriftelijk bevestiging vanuit Valucher worden uitgekeerd.

9. Opzegging

 1. Het account bij Valucher is zonder opzegtermijn te beeindigen door degene die daartoe bevoegd is. Eventuele niet gebruikte credits komen hiermee te vervallen zonder resitutie. De partij die opzegt zonder daartoe bevoegd te zijn, of zonder inachtneming van de voorgeschreven of nader overeengekomen opzegtermijn, kan door de partij die niet opzegt aansprakelijk worden gesteld voor de schade die de laatste daardoor lijdt.

10. Privacy Verklaring

Bij Valucher respecteren wij de privacy van natuurlijke personen, lees voor meer informatie onze "Cookies, Privacy & Gegevensverwerking" pagina

11. Aansprakelijkheid

Valucher doet haar uiterste best om haar dienstverlening zo vlekkeloos mogelijk te laten verlopen. Desondanks kan er alsnog een verstoring plaatsvinden in de dienstverlening.
 1. Valucher kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele verstoring of onderbreking in haar dienstverlening.
 2. Valucher is niet aansprakelijk voor overeenkomsten tussen de gebruiker en haar klanten of leveranciers.

12. Overige bepalingen

 1. Indien een of meer bepalingen van deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.
 2. Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen die uit deze overeenkomst voortvloeien zullen bij uitsluiting van een ieder ander worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, onverminderd elk recht van Valucher om alle geleden schaden en gemaakte kosten te verhalen op de uitdager.